Мiськi новини - подiя << Назад
 ДОПОМОГА СIМЕЙ З ДIТЬМИ НА ПЕРIОД КАРАНТИНУ ДЛЯ ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ
    З метою посилення соцiального захисту сiмей з дiтьми на перiод карантину для фiзичних осiб-пiдприємцiв, якi мають дiтей, Урядом прийнято постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання соцiальної пiдтримки сiмей з дiтьми" вiд 22.04.2020р. № 329 (далi - Постанова).
    Постановою запроваджено допомогу на дiтей фiзичним особам-пiдприємцям, якi належать до першої та другої групи платникiв єдиного податку, i сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за усi мiсяцi 2019 року або протягом усiх мiсяцiв 2019 року пiсля державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця. Така допомога надаватиметься на кожну дитину до досягнення нею 10-рiчного вiку у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого для дiтей вiдповiдних вiкових груп (для дiтей вiком до 6-ти рокiв - 1 779 грн; для дiтей вiком вiд 6-ти до 10-ти рокiв - 2 218 гривень).
    Призначення i виплата вищезазначеної допомоги проводитиметься пiсля набрання чинностi Постанови (з травня 2020 року) пiд час дiї карантину та на один мiсяць пiсля дати його вiдмiни.
    Для призначення допомоги на дiтей заявник подає/надсилає органу соцiального захисту населення заяву за формою згiдно з додатком Постанови у паперовiй або електроннiй формi iз зазначенням рахунка в установi уповноваженого банку та документи.
    У паперовiй формi заявник подає такi документи:
    - копiї свiдоцтв про народження дiтей вiком до 10 рокiв;
    - довiдку з Пенсiйного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (iндивiдуальнi вiдомостi про застраховану особу за формою ОК-7);
    -копiю документа, що пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi (для iноземця та особи без громадянства);
    -копiю рiшення виконавчого органу мiської ради або суду про встановлення опiки (у разi здiйснення опiки над дитиною).
    В електроннiй формi заявник подає такi документи/вiдомостi:
    - фотокопiї свiдоцтв про народження дiтей вiком до 10 рокiв або вiдомостi про свiдоцтва про народження дiтей (серiя, номер, дата видачi, прiзвище, iм'я та по батьковi дитини, прiзвище, iм'я та по батьковi батькiв);
    - фотокопiю довiдки з Пенсiйного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (iндивiдуальнi вiдомостi про застраховану особу за формою ОК-7);
    - фотокопiю документа, що пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi (для iноземця та особи без громадянства);
    - фотокопiю рiшення виконавчого органу мiської ради або суду про встановлення опiки (у разi здiйснення опiки над дитиною).
    На заяву та документи/вiдомостi, що подаються в електроннiй формi, накладається квалiфiкований електронний пiдпис заявника. Для громадян, якi обиратимуть спосiб подання заяви про призначення допомоги в електроннiй формi, надаємо посилання на стартову сторiнку системи надання послуги з призначення допомоги - https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua.
    Допомога не призначається на дiтей, на яких виплачується компенсацiя послуги "Мунiципальна няня".
    Одночасно iнформуємо, що в перiод карантину, управлiння працює в особливому режимi, прийом заяв та документiв на призначення (продовження) державних соцiальних допомог здiйснюється як вiд заявникiв особисто (за попереднiм записом), так i можна надiслати поштою. Консультацiї з даного питання надаються за телефоном "гарячої" лiнiї: 4-10-55.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради