Мiськi новини - подiя << Назад
 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДОБИРАЄ КАНДИДАТIВ У ПРИСЯЖНI ДЛЯ МIСЦЕВОГО СУДУ
    На пiдставi Закону України "Про судоустрiй та статус суддiв", що набрав чинностi 30.09.2016 року, з метою забезпечення безпосередньої участi народу у здiйсненнi правосуддя, Львiвська обласна рада оголошує про формування списку присяжних для Червоноградського мiського суду.
    Вимоги до кандидатiв:
    1.громадянство України;
    2.постiйне проживання на територiї, на яку поширюється юрисдикцiя Червоноградського мiського суду;
    3.вiк вiд 30 до 65 рокiв;
    Не пiдлягають включенню до спискiв присяжних громадяни:
    1.визнанi судом обмежено дiєздатними або недiєздатними;
    2.якi мають хронiчнi психiчнi чи iншi захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язкiв присяжного;
    3.якi мають не зняту чи не погашену судимiсть;
    4.народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, суддi, прокурори, працiвники органiв внутрiшнiх справ та iнших правоохоронних органiв, вiйськовослужбовцi, працiвники апаратiв судiв, iншi державнi службовцi, адвокати, нотарiуси;
    5.особи, на яких протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення;
    6.громадяни, якi досягли 65 - ти рокiв;
    7.особи, якi не володiють державною мовою.
    Вiдповiдно до розпорядження голови Львiвської обласної ради № 52 вiд 10.02.2020 "Про оголошення набору кандидатур у присяжнi для мiсцевих загальних судiв Львiвської областi", кандидати у присяжнi подають заяву на iм'я голови Львiвської обласної ради наступного змiсту:
    "Прошу обрати мене до складу присяжних __________________ (назва мiсцевого загального суду). Iнформую, що обставини, якi унеможливлюють мою участь у здiйсненнi правосуддя, вiдсутнi.
    Надаю згоду на використання моїх персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".
    До заяви додаються: копiя паспорта громадянина України та копiя iдентифiкацiйного номера.
    Документи подаються до Львiвської обласної ради за адресою: вул. Винниченка, 18, м. Львiв.
    За додатковою iнформацiєю звертатись за адресами:
    1.Львiвська область, м. Червоноград, пр-т Шевченка,19 (примiщення Червоноградської мiської ради), каб. 108 (перший поверх) тел. (0249) 3-25-76;
    2.м. Львiв вул. Винниченка, 18. тел.. (032)2999-827;
    3.Львiвська область, м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 15 Червоноградський мiський суд, тел.. (0249) -30-46.
    Мiський голова А.ЗАЛIВСЬКИЙ
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради