Мiськi новини - подiя << Назад
 БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦI - ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ I ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЮЧИХ ГРОМАДЯН ("Новини Прибужжя")
    23 квiтня ц.р.в Народному домi Червонограда вiдбулася розширена нарада, присвячена Всесвiтньому дню охорони працi пiд девiзом "Безпечне та здорове майбутнє працi". Разом iз мiжнародною спiльнотою Україна визнає, що забезпечення безпечних умов працi - стратегiчне завдання, яке стоїть сьогоднi перед державою i бiзнесом.7
    У заходi взяли участь фахiвцi Червоноградського вiддiлення управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України у Львiвськiй областi, представники закладiв освiти та культури, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, iнженери з охорони працi пiдприємств мiста Червоноград.
    У вступному словi Ольга Львiвна Обшанська, начальник вiддiлу управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради поiнформувала присутнiх про те, що згiдно з Указом Президента України вiд 18.08.2006 р. №685/2006 щороку 28 квiтня вiдзначається День охорони працi, зачитала звернення Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та проведення у 2019 роцi заходiв iз нагоди Дня охорони працi в Українi до органiв мiсцевого самоврядування, роботодавцiв, профспiлок, працiвникiв пiдприємств.
    Галина Григорiвна Гапон, провiдний iнженер з охорони працi ВП "Спецуправлiння з гасiння териконiв i рекультивацiї земель" розповiла про сформовану в Українi ризикоорiєнтовну систему управлiння безпекою та гiгiєною працi, що _рунтується на вiдповiдальностi роботодавцiв за забезпечення безпеки i збереження здоров'я працiвникiв у всiх аспектах, пов'язаних iз виконанням службових завдань, виконанням необхiдних заходiв для створення умов, якi будуть без-печними для життя i здоров'я працiвникiв.
    Михайло Михайлович Шляхта, викладач спецiальних предметiв Червоноградського професiйного гiрничо-будiвельного лiцею доповiв про професiйну пiдготовку молодi, висвiтлив проблеми, якi виникають при проходженнi практики на пiдприємствах ДП "Львiввугiлля". Серйозним викликом для України стало питання трудової мiграцiї, тому необхiдно забезпечити належнi умови працi, щоб зупинити вiдтiк трудових ресурсiв iз країни, зберегти квалiфiкований i високоефективний трудовий потенцiал.
    Василь Володимирович Махник, завiдувач сектора профiлактики страхових випадкiв Червоноградського вiддiлення управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України у Львiвськiй областi ознайомив присутнiх з аналiзом виробничого травматизму та професiйної захворюваностi на пiдприємствах, в органiзацiях, установах мiста Червоноград. Вiн наголосив на тому, що страховi експерти Червоноградського вiддiлення пiд час розслiдування нещасних випадкiв та професiйних захворювань, проведення профiлактичної роботи на пiдприємствах, нарад, конференцiй, круглих столiв надають фахову консультативну, методичну та iнформацiйну допомогу страхувальникам щодо створення i реалiзацiї ефективної системи управлiння охороною працi на пiдприємствах.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради