Мiськi новини - подiя << Назад
 ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРIВНИКА ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ
    Вiдповiдно до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018р. № 785 "Про проведення конкурсу на зайняття посади керiвника Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керiвника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. № 1094 оголошується конкурс на зайняття посади керiвника Центру первинної медико-санiтарної допомоги.
    Мiсцезнаходження закладу: 80100, Україна, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Iвасюка,8.
    Основною метою дiяльностi пiдприємства є:
    - надання первинної медичної допомоги та здiйснення управлiння медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходiв з профiлактики захворювань населення та пiдтримки громадського здоров'я;
    - органiзацiя взаємодiї з iншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданнi медичної допомоги на рiзних рiвнях та ефективного використання ресурсiв системи медичного обслуговування.
    Структура лiкувально-профiлактичного закладу КП "ЦПМСД м.Червонограда": завантажити...
    Статут ЦПМСД завантажити...
    Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керiвника державного, комунального закладу охорони здоров'я завантажити...
    Умови матерiального забезпечення керiвника завантажити...
    Кошториснi призначення для фiнансового забезпечення дiяльностi закладу;
    на 2018 рiк на утримання комунального пiдприємства "Центру первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" передбаченi видатки в сумi 12 168,3 тис. грн., в тому числi: загальний фонд - 11 787,8 тис. грн., спецiальний фонд - 380,5 тис. грн..
    Документи вiд кандидатiв приймаються за адресою: каб. 213, пр.Шевченка, 19 м.Червоноград, Львiська обл., 80100 з 08.03.2018 по 27.03.2018р.
    Iнформацiя для довiдок за тел. (03249) 3-85-07, ел. адреса 78ksv@ukr.net
    Квалiфiкацiйнi вимоги до претендента на зайняття посади директора КП "ЦПМСД м.Червонограда":
    1. Повна Вища освiта (спецiалiст, магiстр) за напрямом пiдготовки "Медицина".
    2. Проходження iнтернатури за однiєю iз спецiальностей медичного профiлю з наступною спецiалiзацiєю з "Органiзацiї i управлiння охороною здоров'я".
    3. Пiдвищення квалiфiкацiї (курси удосконалення, стажування, передатестацiйнi цикли тощо).
    4. Наявнiсть сертифiката лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi.
    5. Стаж роботи за фахом - не менше 5 рокiв.
    умови оплати працi керiвника закладу iз зазначенням iстотних умов контракту;
    Для участi у конкурсi особа подає особисто або надсилає поштою конкурснiй комiсiї у визначений в оголошеннi строк такi документи:
    1) копiю паспорта громадянина України;
    2) письмову заяву про участь у конкурсi iз зазначенням основних мотивiв для зайняття посади за формою згiдно з додатком 1;
    3) резюме у довiльнiй формi;
    4) автобiографiю (у випадках, визначених законодавством);
    5) копiю (копiї) документа (документiв) про освiту, науковий ступiнь, вчене звання, квалiфiкацiйну категорiю, пiдвищення квалiфiкацiї, якi пiдтверджують вiдповiднiсть претендента квалiфiкацiйним вимогам до керiвника закладу охорони здоров'я, а також копiю трудової книжки або iнших документiв, що пiдтверджують досвiд роботи;
    6) згоду на обробку персональних даних згiдно з додатком 2;
    7) конкурсну пропозицiю обсягом не бiльше 15 сторiнок друкованого тексту в паперовiй та електроннiй формi;
    Конкурсна пропозицiя може мiстити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять рокiв), в якому передбачаються:
    - план реформування закладу протягом одного року;
    - заходи з виконання завдань закладу i результати аналiзу можливих ризикiв, пропозицiї з полiпшення економiчних та фiнансових показникiв закладу, пiдвищення ефективностi його дiяльностi, запобiгання корупцiї;
    - пропозицiї щодо залучення iнвестицiй для розвитку закладу;
    - пропозицiї (вiдомостi) щодо очiкуваної динамiки полiпшення основних показникiв дiяльностi закладу.
    8) довiдку МВС про вiдсутнiсть судимостi;
    9) медичнi довiдки про стан здоров'я, щодо перебування особи на облiку у психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
    10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї" вимог та обмежень, пiдписане претендентом на посаду, за формою згiдно з додатком 3;
    11) заяву про вiдсутнiсть у дiях особи конфлiкту iнтересiв згiдно iз додатком 4;
    12) пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк (вiдповiдно до абзацу першого частини третьої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї").
    Документи, крiм заяви про участь у конкурсi, подаються в запечатаному виглядi.
    Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсi, може подавати додатковi документи стосовно досвiду роботи, професiйної компетентностi i репутацiї (характеристики, рекомендацiї, науковi публiкацiї та iншi).
    Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе претендент.
    Дата i мiсце проведення конкурсу: 28 березня 2018 року о 14.00 год., велика сесiйна зала Червонограської мiської ради.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради