ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 РЕЗУЛЬТАТИ ВИРIШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРIВ, КОНФЛIКТНИХ СИТУАЦIЙ У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI У 2017 РОЦI
    Упродовж 2017 року дiяльнiсть вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi (далi - вiддiлення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про соцiальний дiалог в Українi", а саме: здiйснення сприяння у вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв), полiпшення стану соцiально-трудових вiдносин у трудових колективах пiдприємств, установ, органiзацiй областi, прогнозування та запобiгання виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), сприяння забезпеченню здiйснення соцiального дiалогу, проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi профспiлок та органiзацiй роботодавцiв.
    З метою виконання своїх завдань та функцiй вiддiлення НСПП взаємодiє з органами виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, профспiлками, органiзацiями роботодавцiв, правоохоронними та контролюючими органами, представниками Спецiальної монiторингової мiсiї ОБСЄ в Українi, керiвниками та профактивом пiдприємств, установ, органiзацiй областi, громадськими органiзацiями та спiвпрацює з 24 пiдготовленими НСПП арбiтрами, 4 посередниками.
    У районних центрах та мiстах обласного значення на громадських засадах дiють 29 iнформацiйно-консультацiйних центрiв НСПП для монiторингу стану соцiально-трудових вiдносин та надання сторонам роз'яснень та консультацiй з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
    Слiд зазначити, що заборгованiсть iз заробiтної плати та порушення термiнiв виплати поточної заробiтної плати, як i в попереднi роки, залишається однiєю з основних, найбiльш поширених причин виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та протестної активностi найманих працiвникiв. У значнiй кiлькостi колективних трудових спорiв (кон-флiктiв) найманими працiвниками були також висунутi вимоги щодо збереження iснуючих соцiально-економiчних умов працi та робочих мiсць, виплати доплат та надбавок, укладення та виконання колективних договорiв (угод), забезпечення виконання законодавства про охо-рону працi, дотримання чинного законодавства при проведеннi реорганiзацiї.
    У вказаному перiодi вiддiлення НСПП сприяло вирiшенню 52 колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (далi - КТС(К)), з них 49 - на виробничому рiвнi, 3 - на територiальному рiвнi. Безпосереднiми учасниками зазначених спорiв стали 12598 найманих працiвникiв 54 пiдприємств, установ, органiзацiй областi.
    Загалом у зазначених КТС(К) найманими працiвниками було висунуто 122 вимоги, з яких: 86 або 70,5% вiд загальної кiлькостi - щодо невиконання вимог законодавства про пра-цю; 16 (13,1%) - щодо виконання колективного договору, угоди; 14 (11,5%) - щодо встанов-лення нових або змiни iснуючих соцiально-економiчних умов працi та виробничого побуту; 6 (4,9%) - щодо укладення або змiни колективного договору, угоди.
    У галузевому розрiзi найбiльша кiлькiсть конфлiктiв виникла у закладах охорони здоров'я - 32 КТС (К) або 61,5% вiд загальної кiлькостi, у яких найманими працiвниками бу-ло висунуто 68 вимог, з них 80,9% стосувалися питань погашення заборгованої заробiтної плати та своєчасної виплати поточної заробiтної плати, 17,6% - дотримання вимог чинного законодавства при проведеннi реорганiзацiї медичних закладiв, що свiдчить про значне заго-стрення ситуацiї у данiй галузi бюджетної сфери.
    Окрiм того, у зазначеному перiодi вiддiлення НСПП здiйснювало заходи по за-побiганню виникнення КТС(К) по 12 випадках ускладнення стану соцiально-трудових вiдносин (далi - СТВ) та монiторинг стану СТВ у 23 конфлiктогенних пiдприємствах, ор-ганiзацiях та установах областi, на яких проведена вiдповiдна рекомендацiйно-роз'яснювальна робота.
    За сприяння та координацiї вiддiлення НСПП в 2017 роцi було проведено 240 прими-рних процедур, спрямованих на вирiшення КТС(К) та запобiгання їх виникнення, у т.ч. 34 засiдання примирних комiсiй та 206 узгоджувальних зустрiчей.
    Загалом у зазначеному перiодi у результатi вирiшення КТС (К) та запобiгання їх ви-никненню погашено заборгованiсть з виплати заробiтної плати на загальну суму 23,4 млн. грн., що стала основною причиною виникнення КТС (К) та випадкiв ускладнення стану СТВ.
    У результатi здiйснених заходiв упродовж 2017 року врегульовано та знято з реєст-рацiї 12 КТС(К), вирiшено 61 вимогу найманих працiвникiв. За сприяння вiддiлення НСПП та за участю органiв влади, профспiлок вирiшено КТС (К) у Середнiй загальноосвiтнiй школi № 4 I-III ступенiв м. Самбора, Дрогобицькому професiйному полiтехнiчному лiцеї, Самбiрськiй школi-лiцеї iм. А. Струся, ПАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", закладах освiти м. Нового Роздолу та iншi. У стадiї вирiшення перебувають КТС (К) у центральнiй мiськiй лiкарнi м. Борислава, ЛКП "Львiвелектротранс", ДП "Львiввугiлля", за-кладах охорони здоров'я м. Дрогобича та iншi.
    Вiддiленням НСПП вiдповiдно до компетенцiї упродовж 2017 року здiйснювався монiторинг акцiй соцiального протесту, надавались роз'яснення сторонам соцiального дiалогу щодо врегулювання розбiжностей, що виникли. У зазначеному перiодi найманими працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй областi проведено 11 акцiй соцiального протесту (далi - АСП), пов'язаних з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 1773 найманi працiвники Комунальних 3-ї, 4-ї, 5-ї стоматологiчних полiклiнiк м. Львова, Дрогобицької гiмназiї iм. Б.Лепкого, Комунального закладу "Самбiрська центральна районна лiкарня", Криницької загальноосвiтньої школи I-II ступенiв.
    Iз загальної кiлькостi (11 АСП), у 6 АСП (54,6%) найманими працiвниками висува-лись вимоги щодо погашення боргу з заробiтної плати та своєчасної виплати поточної за-робiтної плати. Таким чином, однiєю з основних найбiльш поширених причин протестної активностi найманих працiвникiв є порушення чинного законодавства з працi, зокрема щодо погашення боргу з заробiтної плати.
    Вiддiленням НСПП здiйснюються також заходи щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про соцiальний дiалог в Українi", вiдповiдно до якого на НСПП покладено функцiї щодо проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi (пiдтвердження репре-зентативностi) сторiн соцiального дiалогу.
    Серед основних принципiв, вiдповiдно до яких здiйснюється соцiальний дiалог, Зако-ном України "Про соцiальний дiалог в Українi" визначено принцип репрезентативностi i правомочностi сторiн та їх представникiв. Тому, згiдно статтi 4 зазначеного Закону для участi у колективних переговорах з укладення колективних договорiв i угод, тристороннiх або двостороннiх органах соцiального дiалогу та у мiжнародних заходах склад суб'єктiв профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв на нацiональному, галузевому та тери-торiальному рiвнях визначається за критерiями репрезентативностi.
    На локальному рiвнi вiдповiдно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первиннi профспiлковi органiзацiї при укладеннi колективних договорiв є репрезентативними i не потребують про-ходження процедури оцiнки критерiям репрезентативностi та її пiдтвердження.
    Вiдповiдно до рiшень вiддiлення НСПП визнано такими, що вiдповiдають критерiям репрезентативностi (пiдтвердили репрезентативнiсть) на територiальному рiвнi для участi у колективних переговорах з укладення територiальних угод та для делегування представникiв до вiдповiдних органiв соцiального дiалогу 25 суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв Львiвської областi. Реєстр репрезентативних суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв областi розмiщено на сайтi вiддiлення НСПП.
    Iнформацiя про дiяльнiсть НСПП та вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi розмiщена на офiцiйному сайтi НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайтi вiддiлення НСПП в Львiвськiй об-ластi (www.nspp-lviv.at.ua).
    Цюпа В. П., завiдувач iнформацiйно-консуль-тацiйним центром НСПП у м. Червоног-радi, начальник юридичного вiддiлу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ра-ди
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради