ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРАЦI У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI ЗВЕРТАЄ УВАГУ, ЩО З ПЕРШОГО СIЧНЯ ЗРОСТАЄ РОЗМIР МIНIМАЛЬНОЇ ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ
    7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон про Державний бюджет України на 2018 рiк. Цим законом встановлено пiдвищення мiнiмальної зарплати з 1 сiчня до 3723 гривень.
    З цього часу роботодавцi зобов'язанi щомiсяця нараховувати працiвнику за повний вiдпрацьований мiсяць заробiтну плату не менше 3723 грн.
    Якщо ж заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, то їм необхiдно провести доплату до рiвня мiнiмальної, яка виплачується щомiсячно одночасно з виплатою заробiтної плати.
    Вiдповiдно до частини 2 статтi 3-1 Закону України "Про оплату працi", при обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.
    Звертаємо увагу, що мiнiмальними державними гарантiями в оплатi працi є не лише мiнiмальна зарплатня, але й норми i гарантiї в оплатi працi, якi передбаченi частиною першою статтi 12 Закону України "Про оплату працi". А саме:
    - норми оплати працi за роботу в надурочний час; у святковi, неробочi та вихiднi днi; у нiчний час; за час простою, який мав мiсце не з вини працiвника; при виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з вини працiвника; працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв, при скороченiй тривалостi їх щоденної роботи тощо.
    - гарантiї в оплатi працi для працiвникiв - оплата щорiчних вiдпусток; за час виконання державних обов'язкiв; для тих, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров'я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на iншу роботу у зв'язку з виробничою необхiднiстю; для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, переведених на легшу роботу; при рiзних формах виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших спецiальностей; для донорiв, тощо.
    - гарантiї та компенсацiї працiвникам в разi переїзду на роботу до iншої мiсцевостi, службових вiдряджень, роботи у польових умовах тощо.

    Водночас наголошуємо суб'єктам господарювання на необхiдностi нарахування та виплати iндексацiї заробiтної плати, яка також є державною мiнiмальною гарантiєю в оплатi працi та пiдлягає обов'язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.
    ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi закликає роботодавцiв неухильно дотримуватись вимог законодавства про оплату працi в частинi виплати заробiтної плати не нижче мiнiмального встановленого розмiру.
    Нагадуємо, що за недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi передбачено застосування щодо суб'єкта господарювання штрафної санкцiї у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати за кожного працiвника щодо якого вчинено порушення. При цьому, заходи щодо притягнення до вiдповiдальностi за таке порушення вживаються незалежно вiд факту його усунення в ходi iнспекцiйного вiдвiдування (ст..265 КЗпП України, ПКМУ вiд 26.04.2017 №295).
    У разi необхiдностi, консультацiї з питань застосування законодавства про працю можна отримати у Громадськiй приймальнi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi за адресою м. Львiв, вул. Валова, 31, або по телефону (032)235-48-42.
    Перший заступник начальника О. Грицак
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради