Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Економiка оголошення
Щодо анонсу виставкового заходу

      Повiдомляємо, що вiдповiдно до листа Посольства України в Iсламськiй Республiцi Iран вiд 07.06.2017 вх. № 973, з 4 по 6 серпня 2017 року в м. Iсфаган (Iсламська Республiка Iран) вiдбудеться 1 Мiжнародна виставка та фестиваль нових мунiципальних технологiй.
      Мета заходу - представлення новiтнiх технологiй у сферi мiського господарства та розвитку, а також - змiцнення зв'язкiв Iсфагана з iншими мiстами за кордоном тощо.
      Бiльш детальна iнформацiя про захiд мiститься на сайтi: www.angva2017.org, а також в iнформацiйно-довiдкових матерiалах, наданих органiзаторами виставки. Контактна адреса для листування - intl@iсs.isfahan.iг.
      Участь українських компанiй у IСS 2017 сприяла б успiшнiй реалiзацiї домовленостей щодо спiвпрацi у сферi iнновацiй та технологiчного спiвробiтництва, досягнутих пiд час Шостого засiдання Мiжурядової Українсько Iранської спiльної комiсiї з економiчного та торговельного спiвробiтництва, що вiдбулася в Києвi 9-10 березня 2017 р.

Начальник вiддiлу О.Я. Орлова

Згiдно листа Посольства Республiки Бiлорусь в Українi...

      Зважаючи на позитивну динамiку розвитку бiлорусько-українських зв'язкiв i спiвробiтництва бiлоруських регiонiв з Львiвською областю продовжує дiяти програма експортного пiльгового кредитування, якою передбачено компенсацiю вiдсоткiв за кредитами на купiвлю бiлоруської технiки та устаткування. Кредити видаються термiном на 5 рокiв.
      Учасниками програми є: АБ "Укргазбанк", ПАТ "Укрексiмбанк", ТОВ "Промагролiзiнг-Україна" та ТОВ "Ексiмлiзiнг".
      В разi необхiдностi Посольство готове надавати будь-яку iншу додаткову iнформацiю i сприяти в налагодженнi контактiв з бiлоруськими пiдприємствами.
      Контактна особа вiд Посольства: Гурiн Валерiй Iванович, тел.: (050) 450 07 03.

Начальник вiддiлу О.Я. Орлова

Щодо анонсу виставкового заходу

      Повiдомляємо, що з 4 по 6 серпня 2017 року в м.Iсфаган (Iсламська Республiка Iран) вiдбудеться I Мiжнародна виставка та фестиваль нових мунiцiпальних технологiй.
      Мета заходу - представлення новiтнiх технологiй у сферi мiського господарства та розвитку, а також - змiцнення зв'язкiв Iсфагана з iншими мiстами за кордоном тощо.
      Бiльш докладна iнформацiя про захiд мiститься на сайтi http://www.angva2017.org. Контактна адреса для листування:intl@iсs.isfahan.ir.
      Участь українських компанiй у IСS 2017 сприяла б успiшнiй реалiзацiї домовленостей щодо спiвпрацi у сферi iнновацiй та технологiчного спiвробiтництва, досягнутих пiд час Шостого засiдання Мiжурядової Українсько-Iранської спiльної комiсiї з економiчного та торговельного спiвробiтництва, що вiдбулася у Києвi 9-10-березня 2017 року.

Начальник вiддiлу О.Я. Орлова

Промисловий дiалог з урядом...

На Львiвщинi стартував пiлотний проект Мiжнародної органiзацiї працi

      Державна служба України з питань працi спiльно з Мiжнародною органiзацiєю працi впродовж квiтня - серпня 2017 року проводить пiлотну iнспекцiйну кампанiю щодо виявлення фактiв незадекларованої працi у чотирьох областях України, зокрема i у Львiвськiй областi.
      Пiлотна iнспекцiйна кампанiя проводиться з тим, щоб поширити дiяльнiсть Держпрацi (в частинi iнспекцiї працi) на неформальну економiку. Ця робота здiйснюватиметься на основi спiвпрацi з iншими органами державної влади та соцiальними партнерами.
      Основною метою проекту є не лише виявлення фактiв неофiцiйного працевлаштування, але й з'ясування причин, якi його зумовлюють.
      Насамперед, Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi проводитиметься iнформацiйна складова Пiлотної iнспекцiйної кампанiї, яка передбачає роз'яснювальну роботу щодо iнформування роботодавцiв, працiвникiв та iнших груп населення про намiр проведення iнспекцiйної кампанiї та видiлення певного часу на те, щоб роботодавцi та працiвники оформили належним чином трудовi вiдносини.
      Про семiнари та iншi заходи, якi вiдбудуться в межах iнформацiйної кампанiї, повiдомлятиметься на сайтi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      Також реалiзовуватиметься iнспекцiйний блок, в межах якого проводитимуться iнспекцiйнi вiдвiдування пiдприємств галузi будiвництва та сфери торгiвлi з метою виявлення фактiв незадекларованої працi. Для iнспектувань було обрано саме такi галузi, оскiльки, як показали дослiдження, на Львiвщинi переважає нелегальна зайнятiсть саме у будiвництвi та у сферi торгiвлi.
      До слова, iнспекцiйнi вiдвiдування здiйснюватимуться вiдповiдно до нового Порядку здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017. № 295 та набув чинностi 16.05.2017.
      ПОСТАНОВА Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. № 295 "Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв про працю України та статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi""

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що АБ "УКРГАЗБАНК" обрав стратегiєю надання послуг клiєнтам, якi втiлюють в життя проекти, пов'язанi з ефективним використанням ресурсiв та зменшенням шкiдливого впливу на довкiлля, - стратегiєю ЕКО - банкiнгу з метою сприяння збiльшенню приватних та публiчних iнвестицiй у такi проекти.
      Перевагами ЕКО-банкiнгу вiд Укргазбанку є:
      - спецiальнi вiдсотковi ставки за еко-кредитами;
      - унiкальна методика, розроблена банком у спiвпрацi з Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю (IFC), що допомагає реалiстично оцiнити очiкуванi результати на етапi попереднього розгляду. Це дозволяє за потреби корегувати проект для досягнення оптимальних показникiв окупностi та економiї енергозатрат;
      - проста й швидка процедура оформлення кредиту;
      - гарантiї надiйностi державного банку;
      - спiвпраця з акредитованими партнерами, що дозволяє прискорити узгодження проекту.
      АБ "Украгазбанк" високо цiнить спiвпрацю з мiсцевими органами самоврядування м. Львова та областi. Позитивний досвiд спiвпрацi дав можливiсть у 2016 роцi профiнансувати 14 ОСББ та ЖБК мiста Львова щодо заходiв енергоефективностi та видати понад 1000 кредитiв мешканцям Львова та областi по програмi "Тепла оселя".
      Основнi напрямки, по яких мiсцевими органами самоврядування можливе запровадження пiдтримки у виглядi часткової компенсацiї з мiсцевих бюджетiв, є наступнi види кредитування фiзичних осiб, ФОПiв та суб'єктiв малого та середнього бiзнесу:
      - для придбання енергозберiгаючих матерiалiв та котлiв, якi використовують iнший вид палива, окрiм газу;
      - для придбання електромобiлiв та гiбридних автомобiлiв;
      - для комплексної еко-модернiзацiї житлових будинкiв ( заходи, якi не пiдпадають пiд дiю програми Держенергоефективностi);
      - для встановлення систем вiдновлювальних джерел енергiї (сонячнi, вiтровi станцiї, тепловi насоси тощо);
      - для побудови мережi електрозаправок для розбудови необхiдної iнфраструктури для суттєвого нарощення частки електромобiлiв у структурi попиту населення.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiдбудеться Мiжнародна виставка машинобудування

      За iнформацiєю Посольства Чеської Республiки в Українi 9-13 жовтня 2017р. в м. Брно вiдбудеться Мiжнародна виставка машинобудування, яка буде найбiльшим виставковим галузевим заходом в Центральнiй та Схiднiй Європi.
      У цей час заплановано i проведення українсько-чеського бiзнес-форуму. Для участi у згаданiй машинобудiвнiй виставцi та форумi буде сформована делегацiя на чолi з головою ОДА для iнформування дiлових кiл Чехiї та iнших країн-учасниць про iнвестицiйнi можливостi Львiвщини.
      Машинобудiвнi пiдприємства мають змогу гiдно представити власну продукцiю та налагодити вигiдну спiвпрацю з iноземними партнерами.

В.о. начальника вiддiлу економiки Л.В. Гнатюк

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      14 жовтня 2014 року в рамках антикорупцiйного пакету законодавства було ухвалено нову редакцiю Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - Закон).
      Забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв у сферi фiнансового монiторингу набуло першочергового значення у зв'язку з майбутньою оцiнкою ефективностi системи фiнансового монiторингу України, що проводитиметься Спецiальним Комiтетом експертiв Ради Європи з питань взаємної оцiнки заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму (MONEYVAL), наслiдками якої є визначення iнвестицiйного клiмату в Українi.
      Вiдповiдно до Закону (пункт 14 статтi 18) одним з основних завдань Держфiнмонiторингу як центрального органу виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення є органiзацiя та координацiя роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу та вiдповiдальних працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також працiвникiв, залучених до проведення фiнансового монiторингу, щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на базi навчального закладу, що належить до сфери управлiння Держфiнмонiторингу.
      Таким навчальним закладом є Державний навчальний заклад пiслядипломної освiти "Навчально-методичний центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового монiторингу в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванням тероризму" (далi - Центр).
      Стратегiєю розвитку системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення на перiод до 2020 року (розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 року № 1407-р) визначено проведення координацiйної роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади та суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на базi навчального закладу, що належить до сфери управлiння Держфiнмонiторингу.
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2015 р. №610 "Про затвердження Порядку органiзацiї та координацiї роботи з перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового монiторингу" Центр визначено головним навчальним закладом та екзаменацiйним центром у сферi фiнансового монiторингу.
      Вiдповiдно до частини 2 статтi 5 Закону суб'єктами первинного фiнансового монiторингу є:
      - банки, страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери, кредитнi спiлки, ломбарди та iншi фiнансовi установи;
      - платiжнi органiзацiї, учасники чи члени платiжних систем;
      - товарнi та iншi бiржi, що проводять фiнансовi операцiї з товарами;
      - професiйнi учасники фондового ринку (ринку цiнних паперiв);
      - оператори поштового зв'язку, iншi установи, якi проводять фiнансовi операцiї з переказу коштiв;
      - фiлiї або представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України;
      - спецiально визначенi суб'єкти первинного фiнансового монiторингу:
      а) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна;
      б) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них;
      в) суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронне (вiртуальне) казино;
      г) нотарiуси, адвокати, адвокатськi бюро та об'єднання, аудитори, аудиторськi фiрми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку, суб'єкти господарювання, що надають юридичнi послуги (крiм осiб, що надають послуги в рамках трудових правовiдносин).Бiльш детальну iнформацiю про Центр можна отримати на офiцiйному Веб-сайтi Центру: http://finmonitoring.in.ua/ та в iнформацiйному буклетi, що додається.
      З графiком навчання в Центрi можна ознайомитись за посиланням: http://finmonitoring.in.ua/grafik-navchannya/

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Перенесення VII Йорданської мiжнародної виставки "4Р Expo" (Petrochemical, Plastic, Packaging and Printing Sectors)

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє, що за iнформацiєю Посольства України в Йорданському Хашимiтському Королiвствi, президент Промислової палати Йорданiї А Абу ель-Рахiба повiдомив про перенесення VII Йорданської мiжнародної виставки "4Р Expo" (Petrochemical, Plastic, Packaging and Printing Sectors) з 10 - 13 квiтня на 10 - 13 серпня 2017 року, яка проходитиме в м. Амман, Йорданiя.
      На захiд запрошуються українськi компанiї та асоцiацiї, якi зацiкавленi у представленнi новiтнiх розробок пластикових виробiв, полiграфiї, упакування та ламiнування, а також агрохiмiчної продукцiї.
      Органiзатори заходу надають майданчик (мiнiмальна площа 12 кв. м.) у виставковому центрi. Вартiсть одного кв. м. - 350 дол. США (без столiв, крiсел тощо) i 400 дол. США (з необхiдним iнвентарем). Крiм того, органiзацiйний комiтет виставки може органiзувати учасникам заходу двостороннi переговори з йорданськими компанiями, а також сприяти проведенню виїзних зустрiчей з керiвництвом заводiв (фабрик) i торговельних компанiй Йорданiї.
      Бiльш детальну iнформацiю про захiд можна отримати за тел.: 00962799141718, 00962795991013 або на веб-сайтi: http://4pexрo.com/. У разi участi у заходi повiдомити на електронну пошту еmb_jo@mfa.gov.ua

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я. Сиротюк

Виставка iмпортованих товарiв "Import Goods Fair 2017"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє те, що за iнформацiєю Посольства України в Республiцi Корея, 22-24 червня 2017 року в м. Сеул (Республiка Корея) за сприяння Мiнiстерства торгiвлi, промисловостi та енергетики Республiки Корея проходитиме виставка iмпортованих товарiв "Import Goods Fair 2017".
      Корейська асоцiацiя iмпортерiв (КОIМА) готова надати українськiй сторонi на безоплатнiй основi стенд для презентацiї на зазначенiй виставцi можливостей українських виробникiв, що мають потенцiал для експорту своїх товарiв на корейський ринок.
      Бiльш детальна iнформацiя про подiю доступна за посиланням: www.igf.co.kr.
      Контакти посольства: 21, Iтевон-ро 45 гiл, Йонгсан-гу, м. Сеул, 140-893, Республiка Корея; тел.: (82-2)790 56 96; факс: (82-2)790 56 97; e-mail: emb_ kr@mfa.gov.ua; web: http://www.korea.mfa.gov.ua.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я. Сиротюк

Про спiвпрацю в галузi страхування

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що згiдно iнформацiї Посольства України в Республiцi Таджикистан та Iсламськiй Республiцi Афганiстан, у держбюджетi Таджикистану на 2017 рiк передбачено надання податкових пiльг для окремих таджицьких пiдприємств. Зокрема, вiд сплати податку на додану вартiсть, акцизiв i митних зборiв звiльняються ТЕЦ мiста Душанбе, якi використовуватимуть iмпортний малосiрковий мазут, окремi пiдприємства, що здiйснюють ввезення технiки спецiального комунального i пасажирського транспорту, запасних частин до нього, транспорту швидкої допомоги, перелiк i кiлькiсть яких затверджується Урядом Республiки Таджикистан, придбаних за рахунок бюджету м. Душанбе.
      Також у 2017 роцi знижено 10% ПДВ на ввезення пшеницi (за винятком пшеницi, iмпортованої для виробництва пiдакцизних товарiв) та її постачання на пiдприємства з переробки пшеницi.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Мiжнародна унiверсальна виставка "Tajikistan - 2017"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України в Республiцi Таджикистан, у перiод з 27 по 29 липня 2017 року в м. Душанбе проходитиме мiжнародна унiверсальна виставка "Tajikistan - 2017" в державному комплексi "Кохi Борбад". Органiзатором заходу є Торгово-промислова палата Республiки Таджикистан.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо закупiвлi соняшникової олiї

      За iнформацiєю Мiнiстерства закордонних справ України, в рамках дiяльностi Ради експертiв та iнвесторiв департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї (лист вiд 24.02.2017р. № 1-22-500) iнформує про надходження звернення вiд Генерального директора грецької компанiї "Vegre Global Trading" Х.Каливаса щодо пошуку українських постачальникiв соняшникової олiї.
      Бiльш детальна iнформацiя www.verge.gr (Chrysostomos Kalyvas, Chief Executive Officer.
      Просимо зацiкавленi пiдприємства i органiзацiї повiдомити вiддiл економiки Червоноградської мiської ради на e-mail: radachervonograd@groza.com.ua, або ve78g@ukr.net тел./факс 2-14-74, 2-22-60 та департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї на e-mail: torg.loda@gmail.com. В разi зацiкавленостi пiдприємств департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї готовий органiзувати зустрiч з представниками цiєї компанiї.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома пiдприємств i органiзацiй!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що iзраїльська компанiя "Funkier LTD" висловила зацiкавленiсть у налагодженнi спiвробiтництва з українськими партнерами щодо пошиття спортивного одягу (http://www.funkierbike.com/clothing/).
      В разi зацiкавленостi просимо iнформувати департамент економiчної полiтики на e-mail: torg.loda@gmail.com.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Iнформацiя щодо мiжнародних виставкових заходiв, що плануються до проведення у Республiцi Iндiя
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє:
      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України надсилаємо iнформацiю щодо мiжнародних виставкових заходiв, що плануються до проведення у Республiцi Iндiя упродовж 2017 року (додаток).
      У разi зацiкавленостi щодо участi в цих заходах українських офiцiйних делегацiй або окремих суб'єктiв господарювання, звертатись за наступними контактами:
      Адреса: Васант Вiхар, Е-1/8, м. Нью Делi, 110 057, Iндiя
      Тел.: (91-22) 2614 6041;
      Факс: (91-11) 2614 6043
      Е- mаi1: еmb_in@mfа,gоу.uа
      Wеb: httр://www.mfa.gov.ua/india
      Додаток: 2 арк.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Проходитиме шоста об'єднана мiжнародна виставка з харчової та переробної продукцiї

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо виставки харчової та переробної продукцiї
      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, у перiод з 11 по 12 вересня 2017 року у м. Астана, Республiка Казахстан, у виставковому центрi "Корме" проходитиме шоста об'єднана мiжнародна виставка з харчової та переробної продукцiї "KazFOOD'2017" i "Kazakhstan International Hatal Expo 2017".
      Органiзатором виставки є казахська виставкова компанiя "ExpoDamu". Контактнi данi органiзатора: Республiка Казахстан, 050059, Алмати, вул.Фурманова, 266, оф. 13, тел.: плюс 7(727)264 35 28, e-mail:expodamu@mail.ru, www.expodamu.kz
      Просимо зацiкавленi пiдприємства i органiзацiї взяти участь у проведеннi шостої об'єднаної мiжнародної виставки з харчової та переробної продукцiї "KazFOOD'2017" i "Kazakhstan International Hatal Expo 2017" та повiдомити департамент економiчної полiтики на e-mail: torg.loda@gmail.com

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк

Мiжнароднi ярмарковi та спецiалiзованi заходи у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо проведення мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходiв у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року
      (лист департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.12.2016 року № 1-22-3559)
      Згiдно листа Посольства України в Грецькiй Республiцi вiд 16.12.2016 №6125/14-216-2254 надаємо iнформацiю щодо мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходiв, що плануються до проведення у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року (додаток).
      З метою надання вiдповiдного сприяння для участi у мiжнародних заходах та участi українських представникiв просимо звертатися до торгiвельно-економiчного вiддiлу Посольства України в Грецькiй Республiцi (тел./факс (30 210) 6800230; електронна пошта: emb_gr@mfa.gov.ua).
      Просимо зацiкавленi пiдприємства та органiзацiї взяти участь у мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходах.Додаток: на 2 арк.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      про те, що
      ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
      скерував на адресу мiського голови постанову
      Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      для вiдома та використання в роботi суб'єктами господарювання
      Кабiнетом Мiнiстрiв України внесено змiни до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, якi регулюють питання здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi цiноутворення.
      Вказаним рiшенням врегульовано повноваження Держпродспоживслужби при наданнi висновкiв щодо розрахункiв економiчної обгрунтованостi витрат при формуваннi оптово-вiдпускних цiн на соцiально значущi продовольчi товари, а також при визначеннi критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн.
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      ЗМIНИ,
      що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
      1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2007 р. №1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., № 79, ст.2940; 2008 р., № 61, ст. 2072; 2011 р., № 16, ст. 656; 2013 р., № 8, ст.270):
      1) у пунктi 3 постанови слова "Державнiй iнспекцiї з контролю за цiнами" замiнити словами "Державнiй службi з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";
      2) у Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, затвердженому зазначеною постановою:
      в абзацi першому пунктiв 3 i 4 слова "територiальних органiв Держцiнiнспекцiї" замiнити словом "Держпродспоживслужби";
      в абзацi першому пункту 5 слово "Держцiнiнспекцiя" замiнити словом "Держпродспоживслужба".
      2. У пiдпунктi 1 пункту 5 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдшкодування витрат державних пiдприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вiтчизняних перiодичних друкованих видань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2011р. № 275 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., № 20, ст. 852, № 95, ст.3463; 2012p., № 37, ст. 1374; 2014 р., № 59, ст. 1602), слова "Держцiнiнспекцiєю" та "Держцiнiнспекцiя" замiнити вiдповiдно словами "Держпродспоживслужбою" та "Держпродспоживслужба".
      3. У назвi, пунктi 1 постанови та назвi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1серпня 2013 р. № 533 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн, i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., № 63, ст. 2278) слова "Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" виключити.

Начальник вiддiлу економiки О.Я.Орлова

Щодо Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

      Повiдомляємо, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" утворена Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв (надалi Держпродспоживслужба ).
      Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 року № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", Держпродспоживслужба офiцiйно розпочала роботу i приступила до виконання функцiй.
      В Держпродспоживслужбу шляхом реорганiзацiї та приєднання увiйшли:
      - Управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарiї;
      - Управлiння фiтосанiтарної безпеки;
      - Державна iнспекцiя з питань захисту прав споживачiв;
      - Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба;
      - Управлiння контролю у сферi насiнництва та розсадництва;
      - Сектор контролю за регульованими цiнами.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. № 1092 "Про утворення територiальних органiв Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", створене Головне управлiння Держпродспоживслужби в Львiвськiй областi ( Керiвник Чушак Олександра Григорiвна; юридична адреса : 79024, мiсто Львiв, вул. Промислова, 9; e-mail: office @ vetmedlviv.ua); тел: (032) 252-69-29, факс: (032) 294-88-36). Територiальнi органи утворенi у всiх адмiнiстративних районах та мiстах: Львiв,Самбiр,Дрогобич,Стрий,Червоноград.
      Згiдно повiдомлення Держпродспоживслужби, суб'єкти господарювання всiх форм власностi, якi провадять дiяльнiсть з виробництва та/або реалiзацiї соцiально значущих продовольчих товарiв, у разi збiльшення оптово-вiдпускних цiн протягом мiсяця бiльш як на 1 вiдсоток, повиннi задекларувати їх змiну.
      Для отримання висновкiв щодо розрахункiв економiчно об_рунтованих планованих витрат пiд час формування оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, суб'єктам господарювання необхiдно подати до Держпродспоживслужби документи в обсязi та згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари".
      Просимо довести вказану iнформацiю до вiдома керiвникiв пiдприємств - виробникiв та реалiзаторiв соцiально значущих товарiв.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Про безоплатний проїзд ветеранiв нацiонально-визвольної боротьби в автомобiльному транспортi загального користуваннi

Для iнформування суб'єктiв господарювання - список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

      На виконання листа Департаменту економiчного розвитку торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї №4-32-3735 вiд 01.09.2015 року, листа Мiнiстерства культури України №710/7-1/15-15 вiд 21.08.2015 року, вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо захисту iнформацiйного телерадоiпростору України", повiдомляємо, що 7 серпня 2015 року Служба безпеки України надала Мiнiстерству культури список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України з 14 осiб, а саме:
      - Кучеренко Володимир Олександрович
      - Холмогоров Єгор Станiславович
      - Хазiн Михайло Леонiдович
      - Газманов Олег Михайлович
      - Кобзон Йосиф Давидович
      - Перфiлова Валерiя Юрiївна
      - Пригожий Йосиф Iгорович
      - Безруков Сергiй Вiталiйович
      - Боярський Михайло Сергiйович
      - Расторгуєв Микола В'ячеславович
      - Охлобистiн Iван Iванович
      - Порєченков Михайло Євгенович
      - Лепс Григорiй Вiкторович
      - Депардьє Жерар.
      Просимо керiвникiв закладiв громадського харчування, власникiв клубiв караоке та розважальних закладiв з проханням припинити публiчне виконання аудiовiзуальних творiв за участю вищезазначених осiб, оскiльки до Мiнiстерства культури масово надходять звернення обурених з цього приводу громадян України.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

ДЛЯ IНФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю видано доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.10.2014р. № 17
      Щодо упорядкування режимiв роботи пiдприємств сфери торгiвлi
      1.Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським головам мiст обласного значення
      1.1. Перезатвердити або надати новi погодження режимiв роботи суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год.
      Термiн: до 30 жовтня 2014 року
      1.2. Забезпечити контроль на мiсцях за дотриманням у закладах торгiвлi всiх форм власностi правил торгiвлi алкогольними напоями (в т.ч. на розлив) i тютюновими виробами та наявнiстю у доступних для споживачiв мiсцях узгоджених режимiв їх роботи.
      Термiн: постiйно
      1.3. Залучати правоохороннi органи та громадськi органiзацiї для проведення належного контролю та роз'яснювальної роботи серед населення i вiдповiдного реагування на порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi сфери торгiвлi та ресторанного господарства Правил торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами. Органiзувати телефоннi "гарячi лiнiї" та Iнтернет - сторiнки на сайтах райдержадмiнiстрацiй та виконкомiв мiст обласного значення для iнформування громади про виявленi порушення у сферi торгiвлi алкоголем i тютюновими виробами. При виявленнi порушень, заяв та звернень громадськостi приймати вiдповiднi рiшення.
      Термiн: постiйно
      2. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год., рекомендувати встановити вiдеокамери внутрiшнього (огляд, мiсця розрахунку споживачiв) та зовнiшнього (вхiд до закладу) спостереження та зберiгати в архiвi таку вiдеоiнформацiю протягом 30 календарних днiв.
      Термiн: протягом 4-го кварталу 2014р.
      3. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства забезпечити недопущення реалiзацiї неповнолiтнiм особам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у пiдприємствах торгiвлi всiх форм власностi, в яких реалiзується така продукцiя.
      Термiн: постiйно
      4. Департаменту з питань iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiї з громадськiстю обласної державної адмiнiстрацiї (Посипанко Д.I.) через засоби масової iнформацiї довести змiст доручення до громадськостi областi та перiодично (не рiдше, нiж 1 раз на мiсяць) iнформувати населення про виявленi порушення та вжитi заходи щодо їх усунення.
      Термiн: щомiсячно до 5 числа
      5. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Перший заступник голови Й.С. Ситник

Звернення до суб'єктiв пiдприємництва всiх форм власностi - фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства

      У зв'язку iз зверненнями та зауваженнями громадян мiста, враховуючи складну ситуацiю в державi iз-за терористичної дiяльностi незаконних вiйськових формувань, з метою забезпечення правил додержання тишi та громадського порядку на територiї Червоноградської мiської ради, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та на виконання пункту 7 протокольного доручення оперативної наради з керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчого комiтету вiд 04.09.2014р. виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради просить керiвникiв суб'єктiв пiдприємництва (фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства) тимчасово не використовувати пiротехнiчнi засоби (феєрверки, петарди, ракети, салюти та iншi вибуховi пристрої) на пiдвiдомчiй територiї до моменту завершення антитерористичної операцiї.
      Згiдно Законiв України "Про мiлiцiю" та "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту населення вiд впливу шуму" контроль щодо порушення вимог законодавства по захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi, охорони i забезпечення громадського порядку здiйснюють правоохороннi органи.

Мiський голова I.I.Чудiйович

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 24.07.2014р. №318/0/5-14 "Про пiдтримку реалiзацiї товарiв українського виробництва".
Вищезазначене розпорядження було прийняте вiдповiдно до законiв України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" та "Про основи нацiональної безпеки України" з метою обов'язкового маркування товарiв росiйського походження, проведення акцiй на пiдтримку українських товарiв та iнше.
Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.
Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк


Для iнформування суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 07.10.2013р. №692/0/5-13 "Про регулювання цiн на основнi види продовольчих товарiв".
      Вищезазначене розпорядження було прийняте на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiсцевих рад щодо регулювання цiн (тарифiв) (iз змiнами та доповненнями)", з метою соцiального захисту населення запобiгання економiчно необ_рунтованому пiдвищенню цiн i стабiлiзацiї цiнової ситуацiї на продовольчому ринку.
      Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      про те, що на виконання п. 5 доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї Б.М. Матолича вiд 16.08.2013 №56 керiвникам пiдприємств торгiвлi необхiдно дотримуватись вимог розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiї стосовно встановлення торговельних надбавок на основнi продовольчi товари, а саме:
      1. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29 квiтня 2011 року №373/0/5-11 "Про внесення змiн до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року № 1142".
      2. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року №1142 "Про регулювання цiн на окремi продовольчi товари".
      3. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 листопада 2005 року №1171 "Про торговельнi надбавки на дитяче харчування".

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує

      про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час для використання в роботi та з метою iнформування керiвникiв закладiв громадського харчування щодо неухильного виконання вимог Закону.
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час
      Верховна Рада України постановляє:
      I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
      1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
      1) доповнити статтею 180-1 такого змiсту:
      "Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Порушення встановленого законом порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування -
      тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, -
      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";
      2) статтю 221 пiсля слiв i цифр "частиною третьою статтi 178" доповнити словом i цифрами "статтею 180-1".
      2. Закон України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 iз наступними змiнами) доповнити статтею 20-1 такого змiсту:
      "Стаття 20-1. Особливостi перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Дiти вiком до 16 рокiв з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування лише в присутностi принаймнi одного з батькiв чи iншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує i несе за неї персональну вiдповiдальнiсть.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи зобов'язанi вживати заходiв щодо недопущення у такi заклади з двадцять другої до шостої години дiтей до 16 рокiв без супроводження осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи мають право у перiод з двадцять другої до шостої години вимагати у вiдвiдувачiв таких закладiв документи, що пiдтверджують досягнення ними 16-рiчного вiку".
      II. Прикiнцевi положення
      1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.
      2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:
      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;
      забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.
      Президент Україн В.ЯНУКОВИЧ
      м. Київ 16 травня 2013 року № 243-VII

Заступник начальника вiддiлу економiки I.Р. Задолинна

Внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв"

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2013 р. № 226 "Про внесення змiн до Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв" внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06:2006 р. № 833, а саме:
      1. Доповнити Порядок пунктом 10' такого змiсту:"10'. За рiшенням суб'єкта господарювання етикетування товарiв або iнструкцiї про їх застосування ( в установлених випадках) можуть мiстити поруч iз текстом, викладеним державною мовою, його переклад регiональною мовою або мовою меншини, iншими мовами."
      2. Пункт 17 пiсля слiв "вiдповiдного маркування", доповнити словами "етикетування або iнструкцiї про їх застосування (в установлених випадках), а також".
      Враховуючи вищевикладене просимо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi використовувати зазначенi змiни у своїй дiяльностi.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Продовжує дiяти "гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi

      У вiддiленнi Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi продовжує працювати постiйно-дiюча "гаряча лiнiя" з метою оперативного iнформування вiддiлення Нацiональної служби про факти виникнення трудових конфлiктiв, акцiй соцiального протесту, зупинення роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях регiону та невiдкладного реагування вiддiлення Нацiональної служби у взаємодiї з мiсцевими органами влади на цi конфлiкти, надання консультацiй та роз'яснень найманим працiвникам та роботодавцям, профспiлкам, громадськостi з питань трудового законодавства, законодавства про колективнi трудовi спори.
      "Гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби працює за телефоном (0322) 261-10-82 з понедiлка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 год., а з 01.04.2013р. без вихiдних за телефоном 0976990113.

Заступник мiського голови В.I.Турко

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує суб'єктiв господарювання для вiдома i використання в роботi Закон України
      "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв".


До вiдома суб'єктiв господарювання: виробникiв, постачальникiв та продавцiв сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї !

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що вiдповiдно до листа Державного пiдприємства "Львiвський науковий-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" вiд 19.09.2011 №3023/21-07 щодо реалiзацiї в торговельнiй мережi Львiвщини сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку, згiдно з вимогами статтi 21 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (№2809-IV вiд 06.09.2005р.) обов'язковою вимогою, що регулює вiдносини з виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктiв i визначає правовий порядок забезпечення безпечностi та якостi харчових продуктiв є наявнiсть Декларацiї про вiдповiднiсть.
      Згiдно з останнiми результатами монiторингу споживчого ринку Львiвської областi, близько 80% сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї реалiзується в торговельнiй мережi Львiвщини без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку (декларацiя про вiдповiднiсть, сертифiкат вiдповiдностi, тощо).
      Для отримання iнформацiї щодо видачi та реєстрацiї Декларацiї про вiдповiднiсть необхiдно звертатись в ДП "Львiстандартметрологiя" за адресою: м.Львiв, вул. Кн.Романа, 38, к.208 або за тел. (032) 261-61-83 та е-mail: food@semesta.lviv.ua, Набокова Леся Орестiвна

Начальник вiддiлу економiки О.Денисенко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради