Дошкільний навчальний заклад № 6 "Ромашка"
комбінованого типуПАТ шахти "Надія", вул.Галицька 7а
м.Соснівка Львівська обл. 80193 тел. 3-44-63
Електронна адреса ДНЗ: sosnivkadnz6.romashka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd6.lvivedu.com
    Керiвник закладу:
    Водонос Наталія Мирославівна
    Освiта повна вища, Кременецький обласний гуманiтарно-педагогiчний iнститут iм. Тараса Шевченка,2014.
    Педагогiчний стаж - 20
    Стаж керiвної посади –2
    Звання –
    Категорiя –


    Вихователь-методист:
    Сахарук Леся Iванiвна
    Освiта повна вища освiта, Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки,2017.
    Педагогiчний стаж - 19
    Стаж керiвної посади –1
    Звання –
    Категорiя –

    Рiвень квалiфiкацiї   педагогiчних працiвникiв:
   Всього працiвникiв - 46
   З них педагогiв –24
   - спецiалiст вищої категорiї - 1
   - спецiалiст I категорiї - 0
   - спецiалiст II категорiї - 1
   - спецiалiст - 22 .


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Впровадження компетентнiсного пiдходу для забезпечення гармонiйного та рiзнобiчного розвитку особистостi "

    Основнi завдання закладу:

    1. Формування економiчно-екологiчно й соцiально доцiльної поведiнки дошкiльникiв, за соцiально-фiнансовою програмою»Афлатот», у контекстi освiти для сталого розвитку.
    2. Набуття дошкiльниками соцiального досвiду через ознайомлення з оточуючим свiтом, використовуючи метод мнемотехнiки.
    3. Реалiзацiя завдань нацiонально-патрiотичного виховання через художньо – естетичний розвиток дошкiльникiв.
    4. Забезпечення ефективної корекцiйно-вiдновлювальної та фiзкультурно-оздоровчої роботи в групах компенсуючого типу, використовуючи новiтнi форми освiтнього процесу.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради