Центр еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi
80100, вул. Миру 5, м. Червоноград. Тел.3-13-57 - директор
E-mail:centym4a@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://centum.lvivedu.com/

    Керiвник закладу:
    Кулинич Микола Григорович
    Освiта вища, Тернопiльський педагогiчний iнститут, бiологiчний факультет 01.07.1985


    Загальнi вiдомостi про заклад:
    Центр еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi м. Червонограда вiдкриває свої дверi для любителiв природи 45 рокiв. Змiнювалась його назва, проте незмiнним залишалося виховання у школярiв любовi до природи, рiдної землi, усього живого, що нас оточує.
    Станцiю юних натуралiстiв засновано у 1974р.
    У 1998 роцi її перейменовано в Дитячий еколого-натуралiстичний центр а в 2002 р. - в Центр еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi.
    - В колективi закладу налiчується 11 основних працiвникiв на 7,5 посадових ставок. Iз 11 педагогiчних працiвникiв всi мають вищу пед. освiту.

    Основнi напрямки роботи:
     - Впровадження методичних моделей виховного процесу в позашкiльному закладi.
     - Координацiя роботи мiських м/о керiвникiв гурткiв.
     - Дiагностика запитiв керiвникiв гурткiв i ведення колективних, групових та iндивiдуальних форм роботи з ними.
     - Вивчення та аналiз стану гурткової роботи навчально-виховного процесу.
     - Органiзацiя та проведення мiських конкурсiв, фестивалiв, акцiй, змагань, просвiтянських екологiчних вечорiв.
     - Органiзацiя роботи та проведення занять навчально-методичних семiнарiв-практикумiв.
     - Впровадження iндивiдуальної програми розвитку,що забезпечує iндивiдуалiзацiю навчання особи з особливими освiтнiми потребами.
     - ЦЕНТУМ та iнклюзивне навчання , як система освiтнiх послуг гарантованих державою з ефективним зачученням та включенням до освiтнього процесу всiх його учасникiв .
     - Спiвпраця з громадськiстю мiста.
     - Iнновацiйна дiяльнiсть.
     - Впровадження в навчально-виховний процес нових програм ,посiбникiв, дидактичних матерiалiв.
     Здобуття гурткiвцями знань у тiсному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфiчних умiнь i навичок завдяки системнiй органiзацiї проблемно-орiєнтованого навчального пошуку
   - Станом на 01.09.2019 в ЦЕНТУМi налiчується 360 гурткiвцiв.
   - Науково-методична проблема Застосування технологiчної компетентностi у гуртковiй дiяльностi з метою розвитку конкурентноспроможної особистостi вихованцiв.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради