Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Будинок дитячої та юнацької творчості Червонограда
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Миру, 5.
Тел.: (03-249) 2-32-35
E-mail: bdut.cherv@gmail.com
    Директор:
    Дашковська Наталiя Володимирiвна
    Освіта повна вища, Волинський державний унiверситет,
    Педстаж 10рокiв 10 мiсяцiв

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Рудиш Ольга Георгіївна
    Освіта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут,
    Педстаж 29 рокiв 4 мiсяцi


    Просецька Богдана Євгенiвна - завiдувач методичного вiддiлу (повна вища, Луцький педагогiчний iнститут, 33роки 11 мiсяцiв).
    Касперська Олександра Богданiвна - завiдувач органiзацiйно-масового вiддiлу (повна вища, Рiвненський iнститут культури, 20 рокiв 11 мiсяцiв).
    Кузик Марiя Василiвна - методист (повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 26 рокiв, спецiалiст вищої категорiї).
    Купецька Ольга Федорiвна - методист (повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 51 рiк 10 мiсяцiв).
    Педагоги-органiзатори: ( 2, спецiалiст та спецiалiст II категорiї)

    Керiвники гурткiв:
    10 тарифний розряд (18)
    9 тарифний розряд (3)
    8 тарифний розряд (10)
    7 тарифний розряд (3)
     Проблема, над якою працює педагогічний колектив:
     " Виявлення, пiдтримка та розвиток обдарованостi, природних здiбностей та нахилiв вихованцiв, виховання особистостi, здатної до самовдосконалення, самореалiзацiї, професiйного зростання й мобiльностi в умовах реформування освiти"

     Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
     - збереження та розвиток мережi гурткiв з метою формування всебiчно розвиненої особистостi, задоволення потреб учнiвської молодi у творчiй реалiзацiї, професiйному самовизначеннi;
     - охоплення дiтей – iнвалiдiв, дiтей – сирiт, дiтей з багатодiтних, малозабезпечених та неблагополучних сiмей, вихованцiв, якi стоять на облiку в школi, у ювенальнiй превенцiї, позашкiльною освiтою;
     - оновлення iнформацiйного банку обдарованих дiтей;
     - розширення проектної дiяльностi у гуртках; -
     - проведення заходiв популяризацiї та пропаганди здорового способу життя серед дiтей та пiдлiткiв;
     - органiзацiя вiдпочинку i оздоровлення учнiвської молодi та поєднання її з одночасним проведенням масових заходiв; - збереження контингенту гурткiвцiв, використання рiзноманiтних традицiйних, нетрадицiйних, iнновацiйних форм, методiв i засобiв роботи гурткiв;
     - пiдвищення професiйного рiвня педпрацiвникiв через перепiдготовку кадрiв при ЛОIППО, рiзного рiвня семiнарiв, методоб’єднань, творчих майстерень, майстер – класiв тощо;
     - вивчення та узагальнення передового педагогiчного досвiду;
     - забезпечення публiкацiї власних методичних розробок у профiльних перiодичних виданнях;
     - удосконалення системи виховної роботи;
     - використання iнновацiйних форм роботи з дiтьми та батьками;
     - спiвпраця з громадськими органiзацiями мiста.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради