Будинок дитячої та юнацької творчості Червонограда
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Миру, 5.
Тел.: 3-17-35 - директор, секретар, 3-16-07 - заступник
E-mail: bdut.cherv@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd-btu.lvivedu.com
    Керiвник закладу:
    Дашковська Наталiя Володимирiвна
    Освіта повна вища, Волинський державний унiверситет iм. Л. Українки, 2001 р.
    Педагогiчний стаж – 12 рокiв

    Заступник директора:
    Рудиш Ольга Георгіївна
    Освіта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 1984
    Педагогiчний стаж – 30 рокiв 6 мiсяцiв
    Стаж керiвної посади – 19 рокiв
    Звання –
    Категорiя –

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 42 ( з них: 6 чол. – за сумiсництвом; 5 чол. – у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею три – шестирiчного вiку).
    З них педагогiв – 4
     - спецiалiст вищої категорiї - 1
     - спецiалiст I категорiї - 0
     - спецiалiст II категорiї - 3
     - спецiалiст - 0
     Проблема, над якою працює заклад:
     "Розвиток здiбностей та iнтересу вихованцiв до творчої дiяльностi через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"

     Основнi завдання закладу:
     - здiйснювати роботу зi збереження та розвитку мережi гурткiв з метою формування всебiчно розвиненої особистостi, задоволення потреб учнiвської молодi у творчiй реалiзацiї, професiйному самовизначеннi;
     - посилити контроль за вiдвiдуванням дiтьми занять та збереженням контингенту гурткiвцiв;
     - сприяти здiйсненню навчально-виховного процесу за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади;
     - продовжити роботу щодо охоплення дiтей – iнвалiдiв, дiтей – сирiт, дiтей з багатодiтних, малозабезпечених та неблагополучних сiмей, вихованцiв, якi стоять на облiку в школi, в КМСН, позашкiльною освiтою;
     - оновлювати iнформацiйний банк обдарованих дiтей;
     - посилити роботу над пiдвищенням рiвня навчальних досягнень вихованцiв та участi їх у рiзноманiтних конкурсах, змаганнях, фестивалях;
     - продовжити роботу щодо проведення заходiв популяризацiї та пропаганди здорового способу життя серед дiтей та пiдлiткiв; - продовжити роботу щодо органiзацiї вiдпочинку i оздоровлення учнiвської молодi та поєднання її з одночасним проведенням масових заходiв;
     - використовувати рiзноманiтнi традицiйнi, нетрадицiйнi, iнновацiйнi форми, методи i засоби роботи гурткiв;
     - сприяти пiдвищенню професiйного рiвня педпрацiвникiв через перепiдготовку кадрiв при ЛОIППО, рiзного рiвня семiнарiв, методоб’єднань, обмiн досвiдом, творчих майстерень, майстер – класiв тощо;
     - посилити роботу з вивчення та узагальнення передового педагогiчного досвiду;
     - забезпечити публiкацiю власних методичних розробок у профiльних перiодичних виданнях;
     - удосконалювати систему виховної роботи;
     - посилити роботу з нацiонально-патрiотичного виховання;
     - використовувати iнновацiйнi форми роботи з дiтьми та батьками;
     - продовжити спiвпрацю з громадськими органiзацiями мiста;
     - реалiзувати систему внутрiшнього контролю на основi управлiнських рiшень;
     - впроваджувати iнформацiйнi технологiї, комп’ютеризацiю та iнформатизацiю НВП;
     - вивчати i творчо впроваджувати в практику навчання i виховання гурткiвцiв педагогiчнi iнновацiї керiвникiв гурткiв мiста, областi, України;
     - забезпечувати ефективнiсть управлiння методичною роботою;
     - створювати безпечнi умови з охорони працi для вихованцiв i працiвникiв закладу. .

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради