Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Будинок дитячої та юнацької творчості Червонограда
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Миру, 5.
Тел.: (03-249) 2-32-35
E-mail: bdut.cherv@gmail.com
    Директор:
    Дашковська Наталiя Володимирiвна
    Освіта повна вища, Волинський державний унiверситет,
    Педстаж 10рокiв 10 мiсяцiв

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Рудиш Ольга Георгіївна
    Освіта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут,
    Педстаж 29 рокiв 4 мiсяцi


    Просецька Богдана Євгенiвна - завiдувач методичного вiддiлу (повна вища, Луцький педагогiчний iнститут, 33роки 11 мiсяцiв).
    Касперська Олександра Богданiвна - завiдувач органiзацiйно-масового вiддiлу (повна вища, Рiвненський iнститут культури, 20 рокiв 11 мiсяцiв).
    Кузик Марiя Василiвна - методист (повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 26 рокiв, спецiалiст вищої категорiї).
    Купецька Ольга Федорiвна - методист (повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 51 рiк 10 мiсяцiв).
    Педагоги-органiзатори: ( 2, спецiалiст та спецiалiст II категорiї)

    Керiвники гурткiв:
    10 тарифний розряд (18)
    9 тарифний розряд (3)
    8 тарифний розряд (10)
    7 тарифний розряд (3)
     Проблема, над якою працює педагогічний колектив:
     " Виявлення, пiдтримка та розвиток обдарованостi, природних здiбностей та нахилiв вихованцiв, виховання особистостi, здатної до самовдосконалення, самореалiзацiї, професiйного зростання й мобiльностi в умовах реформування освiти"

     Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
     - збереження та розвиток мережi гурткiв з метою формування всебiчно розвиненої особистостi, задоволення потреб учнiвської молодi у творчiй реалiзацiї, професiйному самовизначеннi;
     - охоплення дiтей – iнвалiдiв, дiтей – сирiт, дiтей з багатодiтних, малозабезпечених та неблагополучних сiмей, вихованцiв, якi стоять на облiку в школi, у ювенальнiй превенцiї, позашкiльною освiтою;
     - оновлення iнформацiйного банку обдарованих дiтей;
     - розширення проектної дiяльностi у гуртках; -
     - проведення заходiв популяризацiї та пропаганди здорового способу життя серед дiтей та пiдлiткiв;
     - органiзацiя вiдпочинку i оздоровлення учнiвської молодi та поєднання її з одночасним проведенням масових заходiв; - збереження контингенту гурткiвцiв, використання рiзноманiтних традицiйних, нетрадицiйних, iнновацiйних форм, методiв i засобiв роботи гурткiв;
     - пiдвищення професiйного рiвня педпрацiвникiв через перепiдготовку кадрiв при ЛОIППО, рiзного рiвня семiнарiв, методоб’єднань, творчих майстерень, майстер – класiв тощо;
     - вивчення та узагальнення передового педагогiчного досвiду;
     - забезпечення публiкацiї власних методичних розробок у профiльних перiодичних виданнях;
     - удосконалення системи виховної роботи;
     - використання iнновацiйних форм роботи з дiтьми та батьками;
     - спiвпраця з громадськими органiзацiями мiста.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради